loading
Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Media Key International s.r.o. pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese http://www.femine.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“ ) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim pri uzatváraní zmluvných vzťahov v elektronickom obchode (e-shop) prevádzkovanom predávajúcim na internetovej stránke http://www.femine.sk/. Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka v objednávacom formulári a odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami detailne a v plnom rozsahu oboznámil a tiež, že s nimi bezvýhradne súhlasí.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci:
  • obchodné meno: Media Key International s.r.o.
  • sídlo: Mlynské Nivy 82A, 821 05 Bratislava
  • IČO: 51719461
  • DIČ: 2120783610
  • IČ DPH: SK2120783610
  • zápis v obchodnom registri OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 136137/B
  • meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku elektronického obchodu:Mgr. Peter Bielčik
  • kontaktná adresa elektronickej pošty: info@femine.sk
  • adresa pre uplatnenie reklamácie, podanie sťažnosti alebo iného podnetu:Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava
  • kontaktné telefónne číslo 0905 639 567, v pracovných dňoch: od 9:00do hod 18:00.
  • číslo bankového účtu pre bezhotovostné platby: vedený v Tatra banka a.s., IBAN:  SK2611000000002942067654
  • orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170, http://www.soi.sk, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, tel. č. 02/49 284 111, fax č. 02/44 372 641, http://www.uvzsr.sk/
  (ďalej len „predávajúci“).
 2. Kupujúci:
  Za kupujúceho sa na účely týchto obchodných podmienok považuje spotrebiteľ –pre potreby obchodných podmienok sa za spotrebiteľa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „kupujúci“).
 3. Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s príslušnými ustanoveniamizákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.femine.sk (ďalej len „webová stránka“).
 4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiťtovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri uzatváraní a plneníkúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t. j. na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.
 5. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnejzmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Článok II.

Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránkach e-shopu predávajúceho.
 2. Webová stránka obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovej stránke obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.
 3. Webová stránka obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovej stránke obchodu platiavýlučne v prípadoch, kedy je tovar doručovaný na územieSlovenskej republiky.
 4. Pre vykonanie objednávky kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár, zvolí si miesto a spôsob doručenia tovaru, spôsob platby apo záverečnom zobrazení zadaných informácií aich kontrole objednávku odošle. Podmienkou pre riadne zaregistrovanie objednávky predávajúcim je najmä vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených vobjednávacom formulári zo strany kupujúceho na webovej stránke predávajúceho.
 5. Kupujúci má možnosť pred konečným odoslaním objednávky ju skontrolovať, prípadne opraviť. Kupujúci má možnosť sa kedykoľvek oboznámiť s informáciami o spôsobe vykonania objednávky v týchto obchodných podmienkach zverejnených na stránkach e-shopu predávajúceho.
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 7. Predávajúci následne kupujúcemu zašle e-mail s potvrdením prijatia jeho objednávky. Tento e-mail nie je potvrdením, že objednávka bola predávajúcim schválená (akceptovaná) a rovnako v tejto fáze ešte nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je len ponukou k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorú predávajúcemu predložil kupujúci a potvrdzujúci e-mail je len spôsob akým predávajúci informuje kupujúceho, že jeho ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy obdržal.
 8. Kúpna zmluva je uzavretá vokamihu, keď predávajúci zašle kupujúcemu e-mail snázvom „Záväzné potvrdenie objednávky“, v ktorom bude uvedené najmä:
  • identifikácia predávajúceho akupujúceho,
  • jedinečné číslo objednávky,
  • dátum ačas uskutočnenia objednávky,
  • názov tovaru, jeho objednané množstvo, jednotkovú a konečnú cenu tovaru,
  • kupujúcim zvolený spôsob dopravy a platby, doručovaciuadresu,
  • cena prepravy / doručenia,
  • konečná cena objednávky, ktorú kupujúci zaplatí,
  • informácie o dodacej lehote, v ktorej bude tovar pripravený k preprave / odoslaniu.
 9. E-mail s názvom „Záväzné potvrdenie objednávky“ slúži zároveň ako potvrdenie objednávkypredávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu zasielané ďalšie informácie ohľadom stavu predmetnej objednávky.Cenu tovaru si môže kupujúci overiť pri jednotlivom tovare. Poplatok za prepravu/doručenie budú kupujúcemu oznámené aj počas zadávania objednávky. Pred odoslaním objednávky bude zobrazená konečná cena za objednávku tovaru, ktorá pozostáva zceny tovaru asúvisiacich poplatkov. Odoslaním objednávky kupujúci túto konečnú cenu potvrdí.
 10. Súčasť e-mailu s názvom „Záväzné potvrdenie objednávky“, ktorým bola akceptovaná ponuka na uzavretie kúpnej zmluvy, bude tvoriť úplné znenie obchodných podmienok platných v čase odoslania objednávky. Ďalší e-mail bude kupujúcemu odoslaný s upozornením, že jeho objednávka bola odoslaná s odkazom na jej sledovanie.
 11. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho splnenia anie je prístupná iným nezúčastneným stranám.
 12. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnejzmluvy.

Článok III.

Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovarupodľa kúpnejzmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnýmispôsobmi:
  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru vdohodnutej výške. Ak výslovne nie je uvedené inak, rozumejú saďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena ihneď po uzavretí kúpnej zmluvy a pred prevzatím tovaru.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 6. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

Článok IV.

Preprava a dodanie tovaru

 1. Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci pri objednaní tovaru.
 2. Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Pri platbe za tovar na dobierku sa dodacia lehota počíta odo dňa prijatia objednávky predávajúcim, vo všetkých ostatných prípadoch odo dňa prijatia platby kupujúceho za objednaný tovar predávajúcim. Kupujúci je o dodacej lehote objednaného tovaru informovaný e-mailom v okamihu jeho odoslania.
 3. V prípade, ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 4. Kupujúcemu bude tovar doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.Tovar predávajúci odovzdá kuriérskej spoločnosti, ktorá bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru spôsobom, ktorý vyplýva z všeobecných obchodných podmienok doručovateľa. V deň odoslania balíka je kupujúcemu zasielaný email, avízo o jeho vyexpedovaní a v deň dodania je informovaný o časovom intervale dodania balíka a s telefonickým kontaktom na kuriéra, a to prostredníctvom SMS na telefónne číslo, ktoré poskytol pri vytvorení objednávky. Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania odovzdá tovar prepravcovi na prepravu kupujúcemu. Cena za doručenie zásielky v rámci Slovenskej republiky je minimálne 3 €.
 5. Tovar je oprávnená prevziať osoba disponujúca informáciou o identifikácii objednávateľa a čísle objednávky. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať náklady za uskutočnenie dopravy na miesto dodania v skutočnej výške a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade vrátenia tovaru predávajúcemu. Na dodanie tovaru sa primerane použijú obchodné podmienky konkrétneho doručovateľa.
 6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ.
 8. Kupujúci musí v každom prípade uviesť dôvody odmietnutia do protokolu o škode, ktorý spíše kuriérskou službou, a je taktiež povinný bezodkladne informovať predávajúceho e-mailom o odmietnutí prevziať zásielku.
 9. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou/prepravcom, za poškodenie tovaru spôsobené kuriérskou službou/prepravcom a za oneskorené dodanie spôsobené udaním nesprávnej adresy kupujúcim.

Článok V.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail); ak bola zmluva  uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy nachádzajúci sa na webovej stránke predávajúceho.
 3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.
 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.Pri odstúpení od zmluvy, predmetomktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 5. Spotrebiteľ má v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy právo tovar rozbaliť a odskúšať, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.Spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, avšak berie na vedomie asúhlasí stým, že vynaloží maximálne úsilie na predchádzanie škodám, ktoré vzniknú:
  • vrátením poškodeného tovaru (tovar sa pokladá za nepoškodený, ak je vrátený najmä spolu s týmito nepoškodenými a neodstránenými súčasťami tovaru, ak ich tovar obsahuje: originálna visačka výrobcu, originálnyštítok výrobcu, hologram preukazujúci originalitu tovaru, certifikát preukazujúci originalitu tovaru),
  • vrátením tovaru s evidentnými známkami užívania,
  • vrátením nečistého tovaru,
  • vrátením tovaru bez úplnej dokumentácie,
  • nevrátením tovaru v stave a hodnote, v akom tovar prevzal,
  • nevrátením tovaru sobalom (tým sa myslí obal ako napr. darčekové krabice alebo obaly s logom výrobcu, nie prepravný kartónový obal, v ktorom je tovar doručený),
  • vrátením inak nekompletného tovaru.
 6. Spotrebiteľ berie na vedomie asúhlasí stým, že ak nedodrží podmienky predchádzajúceho odseku, a najmä avšak nielen:
  • tovar vráti svadami, ktoré spôsobil spotrebiteľ a/alebo
  • tovar vráti nekompletný a/alebo
  • tovar bude odskúšaný vo väčšom rozsahu ako je potrebné na zistenie jeho povahy, charakteristík a fungovania, čím dôjde kzníženiu jeho hodnoty,
  je predávajúci oprávnený žiadať úhradu nákladov, ktoré zodpovedajú spôsobenému poškodeniu tovaru alebo zníženiu jeho hodnoty (pokiaľ je tovar ďalej predajný) alebo ktoré vynaložil na opravu tovaru a jeho uvedenie do pôvodného stavu. Odporúčame, aby spotrebiteľ originálne visačky výrobcu, originálne štítky výrobcu ainé príslušenstvo tovaru odstránil až po definitívnom rozhodnutí, že stovarom bezvýhradne súhlasí a neplánuje využiť vyššie uvedené právo na odstúpenie od zmluvy.
 7. Vprípade rozhodnutia spotrebiteľa pre odstúpenie od zmluvy vzáujme zrýchlenia tohto procesu odporúčame zaslať tovar na adresu predávajúceho spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy zverejneným na webovej stránke predávajúceho a soriginálom nákupného dokladu.V zmysle ust. 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. vplatnom znení spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (pozn.: takýto tovar nemožno ani zameniť),
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdraviaalebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaj zvukových záznamov,  obrazových záznamov,  zvukovoobrazových záznamov,  kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasomspotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 8. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj po jej záväznej akceptáciiz dôvodu vypredania zásob či nedostupnosti tovaru, ak dodávateľ tovaru prerušil alebo zastavil výrobu, ak tovar nie je možné dodať z dôvodu nepredvídateľných prekážok pri výrobe alebo v dôsledku udalostí vyššej moci, ak tovar nie je možné dodať kupujúcemu (napríklad z dôvodu nesprávne uvedených kontaktných údajov, a pod.), alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v uvedenej cene, ako aj v prípade zjavnej chyby v cene tovaru a iných zjavných chýb v písaní, v popise tovaru atď. a taktiež v prípade, ak nedôjde zo strany kupujúceho k úhrade kúpnej ceny v lehotách uvedených v týchto obchodných podmienkach.
 10. V prípade, ak bol spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý taktiež darček, je darovaciazmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnejzmluvy kupujúcim, stráca darovaciazmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 11. Doručením odstúpenia od kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje od počiatku.

Článok VI.

Práva z vadného plnenia, záručné podmienky a reklamačný poriadok

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sariadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa, § 622 a § 623 občianskeho zákonníka a § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).
 2. Predávajúcizodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúcizodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúcitovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýbadohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúcialebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nímuskutočnenej,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádzaalebo ku ktorému satovar tohto druhu obvykle používa,
  • tovarzodpovedá akostialebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorkyalebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.Záručná doba na krmivá, maškrty, kozmetické a hygienické výrobky, vitamíny a liečivá a iný tovar s určenou dobou spotreby alebo minimálnej trvanlivosti je stanovená dobou spotreby alebo trvanlivosti vyznačenej na obale výrobku. V prípade použitých vecí je záručná doba dvanásť mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.Záruka sa nevťahuje na poškodenie tovaru spôsobené jeho nesprávnym skladovaním/nesprávnym používaním alebo na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, ateda táto skutočnosť nemôže byť dôvodom na reklamáciu. Doklad okúpe vydaný predávajúcim plní funkciu záručného listu.
 4. V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má kupujúci právo na (i) bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, (ii) výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, (iii) výmenu tovaru, ak kupujúci pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.
 5. V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na (i) výmenu tovaru alebo (ii) odstúpenie od zmluvy.V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené vyššie, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 6. Ak sa vyskytne počas trvania záručnej doby na zakúpenom tovare vada, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným/neobvyklým užívaním alebo nevhodným skladovaním, ale vadou samotného tovaru, má kupujúci právo na reklamáciu tovaru. Takú reklamáciu môže kupujúci uplatniť u predávajúceho a oznámiť ju:
  1. emailom na adresu predávajúceho: alebo
  2. poštou na adresu sídla predávajúceho: alebo
  3. telefonicky na tel. č.: 0905639567
  a súčasne bez zbytočného odkladu odovzdať tovar osobne alebo zaslať reklamovaný tovar v originálnom obale (pokiaľ je to možné), prípadne v inom vyhovujúcom obale na jeho prepravu, so sprievodným listom obsahujúcim reklamáciu, alebo reklamačným formulárom dostupným na webovom sídle predávajúceho,obsahujúcim dostatočné označenie spotrebiteľa a predávajúceho, presné a úplné popísanie vady/vád tovaru a originál dokladu o kúpe na vyššie uvedenú adresu sídla predávajúceho. Takúto zásielku odporúčame poistiť a označiť slovom „REKLAMÁCIA“. Zodpovednosť za poškodenie tovaru z dôvodu nesprávneho zabalenia/obalu znáša kupujúci. Obsahom sprievodného listu/formulára by mal byť aj kontakt na kupujúceho, na ktorý mu predávajúci oznámi vybavenie reklamácie. V prípade jeho neuvedenia sa bude vychádzať z informácií uvedených v objednávke.
 7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy toto právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Predávajúci vybaví reklamáciu podľa možností bezodkladne, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu reklamovaného tovaru za nový výrobok.
 8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. odovzdaním opraveného tovaru,
  2. výmenou tovaru,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 9. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu písomným zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov naodborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova;počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 10. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.
 11. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Akje reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 12. O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania zaslaním emailu, príp. telefonicky na kupujúcim uvedený kontakt. Zároveň odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu aj kópiu reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

Článok VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.
 3. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, a to e-mailom na adrese: info@femine.skalebo poštou na adrese sídla predávajúceho. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy sú príslušné subjekty alternatívneho riešenia sporov zapísané v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).
 4. Ďalšie podrobnosti ako aj postup a povinnosti kupujúceho v rámci alternatívneho riešenia sporu stanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 5. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A, 82715 Bratislava, tel. č.: 00421 905 528 477, e-mail:ECCNET-SK@ec.europa.eu, https://esc-sr.sk/,je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona o ochrane spotrebiteľa. Ďalšími orgánmi dozoru nad činnosťou predávajúceho pri distribúcii jednotlivých druhov produktov zo sortimentu sú:
 7. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku obchodu.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná právnymi predpismi, predovšetkým Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti sospracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, a zákonom č. 18/2018Z. z.,o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Bližšie informácie o podmienkach ochrany osobných údajov, informácie o spracovaní osobných údajov a o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, pri spracúvaní osobných údajov sú sprístupnené v dokumente zverejnenom na webovej stránke predávajúceho „Podmienky ochrany osobných údajov“.

Článok IX.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 1. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač.
 2. Využívame tzv. cookies, aby sme vám pri používaní webových stránok pomohli. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré nám umožňujú porovnať a porozumieť tomu, ako sa naši používatelia pohybujú na našej webovej stránke, a tým nám pomáhajú vylepšovať navigáciu na stránkach.
 3. Cookies, ktoré využívame, neuchovávajú žiadne osobné informácie ani informácie, ktoré by mohli používateľa identifikovať. Pokiaľ nechcete dostávať cookies, nakonfigurujte si svoj internetový prehliadač tak, aby ich vymazal z pevného disku vášho počítača, aby ich blokoval alebo aby vás upozornil na žiadosť o inštaláciu cookies. Ak chcete pokračovať bezo zmien v konfigurácii cookies, nemusíte robiť nič a pokračovať v prezeraní našich stránok.
 4. Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov cookies automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

  Chrome:
  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk

  Firefox:  
  https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac?redirectlocale=sk&redirectslug=Spr%C3%A1va+cookies

  Internet Explorer:
  https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Android:
  https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=sk

  iPhone/iPad:
  https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=sk&oco=0

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohodli, že vzťah sariadislovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce zovšeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktoréhozmysel sa neplatnému ustanoveniučo najviac približuje. Neplatnosťoualebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcimi. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.femine.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou zmien alebo doplnení.
 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne akceptujú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty, ako platnú a záväznú pre obe strany kúpnej zmluvy.
 5. Kúpnazmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

V Bratislave dňa 16.9.2019

Ing. Jana Bielčiková

konateľ

Kontakt
+421 905 639 567
info@femine.sk
Doručenie zadarmo
MONEY_LIMIT_NAD
Hľadať Registrácia
Môj košík 0,00 €