loading

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti sospracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je Media Key International s.r.o.(ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  Adresa:Mlynské nivy 82A, 821 05 Bratislava
  email:  info@femine.sk
  telefón: 0905 639 567
 3. Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Článok II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytlialebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 3. Prevádzkovateľ uskutočňuje profilovanie,t.j. systémové vyhodnocovanienákupov uskutočnenýchzákazníkom tak, aby mohol zákazníkovi ponúknuť produkty, ktoré už zákazník v minulosti nakupoval či ponúknuť obdobné produkty, ktoré už zákazník nakupoval.
 4. Na základe vyššie uvedeného prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, dodacia adresa (ak sa odlišuje od adresy bydliska), adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, história objednávok kupujúceho, jazyk a krajina, ekonomické a transakčné údaje (identifikačné údaje platobnej karty, informácie o nákupoch, reklamáciách, o odstúpení od kúpnych zmlúv), informácie o pripojení, prezeraní a geolokalizácii, ďalšie obchodné informácie (zapojenie do vernostného programu, súťaží, odber newslettera), informácie o preferenciách kupujúceho.

Článok III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľomalebo vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím kúpnej zmluvy na žiadosť kupujúceho podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  2. oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) a na uskutočnenia prieskumu spokojnosti prostredníctvom dotazníkov v rámci programu, ktoré prevádzkovateľ môže zasielať po každom nákupe, podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, v prípade, že z Vašej strany došlo k objednávke tovaru alebo služby,
  3. udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre konkrétne účely spracovania (predovšetkým so zasielaním obchodných oznámení a newsletterov,), hoci bez väzby na konkrétne uskutočnenú objednávku tovaru alebo služby, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.,
  4. oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracovaní osobných údajov na účel vyriešenia podnetu alebo sťažnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  5. plnenie súvisiacich zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. daňová povinnosť, evidencia pošty, správa registratúry, evidencia o reklamáciách, povinnosti v rámci odstúpenia od zmluvy, povinnosti v rámci reklamačného konania a pod.) podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plneniezmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieťalebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  2. zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít,
  3. umožnenie členstva zákazníka vo vernostnom programe v prípade registrácie do vernostného programu,predovšetkým možnosťjednoduchšieho využívania niektorých funkcií e-shopu, možnosť hodnotiť a komentovať produkty ponúkané e-shopom a možnosť nakupovať sozľavou podľa podmienok vernostného programu,
  4. uskutočnenie prieskumu spokojnosti prostredníctvom dotazníkov,
  5. náležité vyriešenie a zodpovedanie Vášho podnetu či sťažnosti,
  6. vedenie účtovníctva a zasielanie účtovných dokladov, najmä plnenie povinností podľa osobitných predpisov,
  7. evidencia pošty a správa registratúry, najmä evidencia a archivácia zmlúv, účtovných a ďalších súvisiacich dokladov,
  8. vybavenie reklamácie v prípade uplatnenia práva z vadného plnenia podľa občianskeho zákonníkaa náležité spracovanie oznámenia o odstúpení od zmluvy podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Článok IV.

Doba uchovávaniaosobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  1. po dobu nevyhnutne nutnú, pokiaľsú dátaspracovávané pre účel realizácie práv a povinností z kúpnejzmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim, k vysporiadaniu prípadných práv kupujúceho z vadného plneniaa odstúpenia od zmluvy, k splneniu daňovej povinnosti, registratúrnej a evidenčnej povinnosti apod.
  2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely programu dotazníkov spokojnosti, marketingu, účasti vo vernostnom programe, resp. po dobu, než dôjde k zrušeniu odberu obchodných oznámení a newsletterov zo strany zákazníka, ktorého osobné údaje sú spracovávané na základe oprávneného záujmuprevádzkovateľa, najdlhšie 3 roky.
  3. po dobu, než je náležite vybavený podnet zákazníka alebo sťažnosť.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajovprevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Článok V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávateliaprevádzkovateľa)

 1. Osobné údaje kupujúceho môžu byť v zmysle účelu ich spracúvania poskytnuté subjektompodieľajúcim sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,servisným partnerom, poisťovniam, finančným inštitúciám (orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa), inkasným spoločnostiam, poskytovateľom technologických služieb, externým advokátskym kanceláriám, orgánom v spotrebiteľskom konaní, prepravným spoločnostiam v súvislosti s vybavovaním reklamácií, spoločnosti Gurkuda s.r.o. ako správcovi prepojenia účtovného programu a elektronického obchodu, poskytovateľom v oblasti služieb súvisiacich s marketingom, prevádzkovaním e-shopu.

VI.

Práva kupujúceho

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  1. právo na prístup ku svojim osobným údajom a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov podľa čl. 15 GDPR,
  2. právo opravy osobných údajovpodľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzeniespracovaniapodľa čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobných údajovpodľa čl. 17 GDPR.
  4. právo vzniesť námietku proti spracovaniupodľa čl. 21 GDPR a
  5. právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
  6. právo odvolať súhlas sospracovaním písomnealebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosťna Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, ako aj právo požadovať, aby predávajúci ako prevádzkovateľ odstránil závadný stav resp. rozpor so zákonom alebo s ochranou súkromného a osobného života zákazníka, pričom v prípade vzniku inej než majetkovej ujmy v dôsledku spracovania osobných údajov sa pri uplatnení nároku postupuje podľa osobitného predpisu.
 3. Taktiež ste oprávnený/á kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie dotazníkov, newsletterov a iných propagačných e-mailov, a to buď prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je prístupný v každom prieskume spokojnosti, newsletteri alebo v inom propagačnom emaile alebo prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu info@femine.sk. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely.

Článok VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.
 3. Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 16.9.2019

Kontakt
+421 905 639 567
info@femine.sk
Doručenie zadarmo
MONEY_LIMIT_NAD
Hľadať Registrácia
Môj košík 0,00 €